Kategoria: Elementy marketingu eksportowego

POZNANIE CECH

Poznanie tych cech umożliwia następnie dobór odpo­wiednich środków oddziaływania reklamowego. Podstawowy podział na grupy polega na wyodrębnieniu jednostek w danym kraju (na danym obszarze geograficznym) według płci, wieku, dochodu, rasy, religii, statusu rodzinnego, pozycji społecznej, wykształcenia, zawodu. Przy określaniu grup nie wystarczy przy tym jeden tylko czynnik. Tak więc na przykład podział społe­czeństwa danego kraju według płci nie daje jeszcze wystarcza­jących informacji, nawet gdybyśmy zakładali, że dany towar kupuje tylko jedna płeć. Jeżeli bowiem w danym kraju mieszka 15 min osób płci żeńskiej, nie oznacza to, że tyleż jest potencjal­nych nabywców na towar sprzedawany przez eksportera, a przeznaczony dla kobiet.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

ZAKUPY TOWARÓW

Niewiele jest bowiem takich towa­rów, które używa się od urodzenia do późnej starości. Trzeba więc wprowadzić do badań dodatkowo przynajmniej element wieku. Ten czynnik wymaga jeszcze dalszej konkretyzacji, gdyż nawet w jednym kraju, w różnych środowiskach mogą być przyjęte-różne zasady odnośnie do wieku, kiedy się kupuje 0   używa takie lub inne towary. Pewna modyfikacja w moty- >vach zakupu następuje w momencie zmiany statusu rodzinnego. Zakupy towarów nabywanych zazwyczaj przez mężczyzn są, po zawarciu związku małżeńskiego, w poważnej mierze sugerowane przez kobiety. Jeszcze trudniejsze jest badanie per­spektyw zbytu towaru nabywanego przez osoby, które osią­gnęły określony poziom dochodów.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

ZGODNIE Z PRAWEM

Teoretycznie można przy­jąć (jest to zgodne z przytoczonym wyżej prawem Engla), że powinna istnieć ścisła zależność między poziomem dochodów a podziałem wydatków w poszczególnych krajach. Faktycznie rozumowanie takie jest często.błędne. Okazuje się bowiem, że posiadanie niektórych droższych towarów przyjęte jest w śro­dowiskach, których standard życiowy nie powinien predestyno­wać do dokonywania tego rodzaju zakupów i odwrotnie. Ba­dania wykazały, że pracownicy umysłowi (urzędnicy) zarabia­jący dużo mniej niż wykwalifikowani robotnicy, oszczędzają na rozrywkach i wyżywieniu, lecz wydają więcej na odzież i przed­mioty kultury. Z drugiej strony dobrze zarabiający robotnicy starają się nie kupować przedmiotów wyróżniających ich ze środowiska.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

ODDZIAŁYWANIE NA POPYT

Tak więc takie czynniki, jak płeć, wiek, standard życiowy wymagają jeszcze dalszego ukonkretniania przy okre­ślaniu chłonności rynku na dany towar. Oprócz badań mających na celu ustalenie wielkości i charak­teru grup społecznych nabywających określone towary ko­nieczne jest dla ustalenia perspektyw zbytu i prawidłowej dzia­łalności rynkowej prowadzenie równolegle badań nad zmia­nami następującymi, w tych grupach społecznych. Zmiany te wyrażają się nie tylko w przyroście lub zmniejszeniu liczebno­ści grupy, ale także w zmianach motywów zakupu, gustów . i zamiłowań. W społeczeństwie niedostatku oddziaływanie na popyt może się wyrażać głównie w kierowaniu tego popytu z jednych dóbr na inne zaspokajające podobne potrzeby życio­we.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!